Filters
Kereső

Adatvédelmi tájékoztató

1. Bevezető

A Orbico Hungary Kft. ( székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. ép. 3. emelet, adószám: 13014584-2-44 vezető tisztségviselő: Kerekes László, adatvédelmi tisztviselő: Lehotkai Péter, email: peter.lehotkai@orbico.com, Tel.: 0630 532 4627 a továbbiakban Társaságunk, Adatkezelő) jelen adatvédelmi tájékoztatásában ismerteti a www.efogkefe.hu webáruház üzemeltetésével kapcsolatban felmerült adatvédelmi elveit, adatkezelés célját, jogalapját, idejét és tájékoztatja az érintetteket jogairól. Célunk, hogy a kötelezettségeink teljesítése során birtokunkba került személyes adatai biztonságosan azokat megfelelő módon kezeljük.

Társaságunk, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatás tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos magyar jogszabályokban és az Európai Unió jogi aktusaiban, így elsősorban az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletében (GDPR) meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai és nemzetközi jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: GDPR),
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban Eker tv.)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény ( a továbbiakban Fgy.tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény ( a továbbiakban Grt.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban Eht.);
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény ( a továbbiakban Sztv.)
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban SzVMt.)
 • a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban Postatv.)

2. Kezelt személyes adatok köre, célja, jogcíme és időtartama

Felhívjuk az adatközlők (érintettek) figyelmét arra, hogy amennyiben nem a saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelések vonatkozásában 16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot.

2.1.  Webáruházban történő vásárlás

A webáruházban történő vásárlást egy regisztráció előzi meg, mely során az alábbi személyes adatokat kéri be és kezeli Társaságunk: név (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím, jelszó a rendelési felülethez, számlázási cím, szállítási cím és kapcsolattartáshoz egy telefonszám.

Az adatkezelés célja: megrendelt termék kiszállítása és a webáruházi szolgáltatás teljesítése, az Önnel történő kapcsolattartás, a felhasználók beazonosítása, a szolgáltatás fejlesztése, elektronikus fizetési rendszerrel kapcsolatos jogsértések csökkentésére vonatkozó érdek, az adó és számviteli jogszabályoknak való megfelelés, panaszok kezelése, visszahívások ügyintézése, kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: szerződéses jogalap (Eker tv. 13/A §; Számv. tv. 169. §) és önkéntes hozzájárulás (GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont).

Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatás teljesítéséig, továbbá az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Amennyiben visszavonás nem valósul meg, úgy a Ptk. által meghatározott elévülési ideig. Olyan esetben, amelynél a személyes adatok tárolását adó és számviteli törvények határozzák meg, úgy azok törvényi előírása alapján meghatározott ideig.

2.2.  További kapcsolattartás során megadott adatok kezelése

Társaságunk részére elektronikus levélben, illetve postai megkeresésen keresztül – Fogyasztóvédelmi törvény, Ptk., illetve a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet szerint panaszt, szavatossági és jótállási igényt, valamint ezen igénynek nem minősülő ügyben érkező, illetve azon keresztül megadott személyes adatokat kezel. Ezen személyes adatok a vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, lakcím és egyéb személyes adatok lehetnek.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása, (GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont); panaszkezelés esetén jogszabályi felhatalmazás ( Info tv., GDPR, a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet)

Az adatkezelés célja: a megkeresés alapjául szolgáló ügy, kivizsgálása, megválaszolása, illetve utólagos bizonyíthatósága. A panasz kivizsgálása, orvoslása, érdemi válaszadás.

Az adatkezelés időtartama: az érintett személy általi visszavonásig. A visszavonás hiányában a személyes adat közlésétől számítva a Ptk. által biztosított elévülési idő végéig, illetve egyéb kötelezően alkalmazandó jogi norma által meghatározott határidő végéig.

3. Adattovábbítás

Termékkiszállítás során az alábbi megbízott szolgáltató részére személyes adatok kerülnek átadásra:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Adószám: 12369410-2-44

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Adatfeldolgozási feladat: Küldemények felvétele és kikézbesítése az érintett által megadott címre

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, GDPR 6. cikk, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A termékkiszállítás során a megadott személyes adatok köre: Címzett neve, telefonszáma, a címzett szállítási címe, a kiszállított áru értéke.

4. Adatfeldolgozás

Társaságunk, mint adatkezelő a működése és tevékenysége ellátása okán az Ön személyes adatai kezelését, feldolgozását végző Adatfeldolgozókkal kötött szerződést. Az Adatfeldolgozók a társaságunkkal kötött előzetes szerződés alapján az ott rögzített feltételek szerint jogosultak eljárni.

Az Adatfeldolgozók a személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban dolgozzák fel. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozót kizárólag társaságunk, mint adatkezelő hozzájárulásával jogosultak. Az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az adatkezelőnek, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog a személyes adatok tárolását írja elő. Az Adatfeldolgozó munkáját társaságunk, mint adatkezelő ellenőrzi.

Adatfeldolgozók:

- Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.) a webszerver üzemeltetője

- Microsoft Corp. (székhely: 1 Microsoft Way, REDMOND WA 98052-6399, USA ) Office 365 elektronikus levelezőrendszer szolgáltatója

Az adatfeldolgozás célja: kapcsolattartás és a webáruházi szolgáltatás biztosítása vásárlás. Az adatkezelés jogalapja egyfelől az Ön hozzájárulása, másfelől a szerződéses kötelezettségek teljesítése és számlázással összefüggésben jogszabályi kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) és c) pontjai alapján). A felvett adatokat az általános elévülési ideig, azaz 5 évig, míg a számlázási adatokat (név, cím) 8 évig kezeli az adatkezelő. Az így kezelt személyes adatok törlésére a GDPR 17. cikk (1) a) alapján akkor van lehetőség, ha azok kezelésére már nincs szükség. Az adatok törlését elérhetőségünkön keresztül kérheti.

5. Jogok, jogorvoslati lehetőségek az adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatban

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog:

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében említett valamennyi információt és a 15-22. cikk 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog írásban, a jelen tájékoztató II. fejezetében részletezett elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – a személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai, az adatkezelés jogalapja;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címezett, vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték, vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve nemzetközi szervezeteket;

d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

e) a helyesbítés, törlés, vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga, továbbá az adatok hordozhatóságának joga;

f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) az adatforrásra vonatkozó információ;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó elérhető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Személyes adatok harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számít fel. Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan információk helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy a kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

-  a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték

-  az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs másik jogalapja;

-  az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

-  a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

-  a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

-  a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

- a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az érintett törlésre vonatkozó kérésének kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül törli az érintettre vonatkozó adatokat a nyilvántartásából. A törlés iránti írásbeli megkereséseket az Adatkezelő elektronikus és postai levelezési címen fogadja.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéshez szükséges kezelése ellen, illetve a közvetlen üzletszerzés érdekében végzett adatkezelés ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Azérintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

- az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

- az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra-, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlő jellege miatt - túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékozhat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja a címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy azadatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha azadatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

6. Adatbiztonság

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei adatfeldolgozója székhelyén találhatóak meg.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető, hitelessége és hitelesítettsége biztosított, változatlansága igazolható és a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő az általa kezelt adatok vonatkozásában megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok ne legyenek közvetlenül összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők, kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:

 • az adatok titkosságát: megvédi az adatokat az illetéktelen hozzáféréstől;
 • az adatok sértetlenségét: biztosítja az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • az adatok rendelkezésre állását: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult felhasználónak szüksége van rá, az hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, az ehhez szükséges eszközök rendelkezésre álljanak.

7. Értesítési kötelezettség a személyes adatok helyesbítése, törlése, illetve korlátozása körében

Társaságunk minden olyan címzettet tájékoztat az Ön személyes adatai helyesbítésénél, korlátozásánál illetve törlésénél, akikkel, amelyekkel a személyes adatot közölték, kivéve ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérése esetén tájékoztatjuk-e címzettekről.

8. Eljárási szabályok

Társaságunk, mint adatkezelő, amennyiben Ön a fenti jogok alapján kérelemmel él, úgy a kérelem beérkezésétől számítva késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatja Önt, mint érintettet a kérelmezett intézkedésről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két (2) hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri( GDPR 12. cikk). Ha társaságunk, mint adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ön, mint érintett bármikor ingyenesen tájékoztatást, információt kérhet társaságunktól (különösen kapcsolatban, hogy Önre vonatkozó adatkezelés történik-e, folyamatban van-e, mi az adatkezelés jogalapja). A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani.

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre díjat számítunk fel vagy megtagadjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

9. Az Adatvédelmi incidens

Társaságunk, mint adatkezelő az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Adatfeldolgozás esetén az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti társaságunknak, mint adatkezelőnek.

Az Ön, mint érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Társaságunk, mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint az érintettet az adatvédelmi incidensről, amennyiben valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ezen tájékoztatás során közérthetően és világosan ismertetjük Önnel, mint érintettel az alábbiak az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők. Önt, mint érintettet nem kell tájékoztatni az adatvédelmi incidensről, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 1.) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 2.) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, valószínűsíthetően magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 3.) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását

10. Jogérvényesítési lehetőség

Ön, mint érintett az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült kérdéseit, észrevételeit, kéréseit az ​peter.lehotkai@orbico.com email címre, továbbá az 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 3. épület, 3. emelet postacímen jelezheti, illetve teheti fel. Ön, mint érintett a személyes adatkezelésre vonatkozó jogai gyakorlása körében a társaságunkhoz, mint adatkezelőhöz intézett kérésének, közlésének elutasítása, illetve az azokban foglalt intézkedések elmulasztása miatt, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5., Telefon: +36 -1-391-1400 E-mail: ​ugyfelszolgalat@naih.hu ) fordulhat. Ön, mint érintett a jogellenes adatkezelés esetén polgári peres eljárást kezdeményezhet a társaságunkkal szemben. A per elbírálása a törvényszék hatás körébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetőségét az alábbi linken találhatók: ​http://birosag.hu/torvenyszekek)

11. Egyéb rendelkezések

Az Érintettek tudomásul veszik, hogy a webáruház olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget

Budapest, 2018.09.07.